Die Informationskriege um den Balkan seit 1991

Forschungseinrichtung: KomTech-Institut Solingen
Projektleitung: Prof. Dr. Jörg Becker
Laufzeit: Mai 2002 – Aug 2004